Return to the Countryside
An Giang Plant Protection Cup


Viet Nam

2019
19-05 1º stage Long Xuyen - Rach Gia 60 km
   Van Binh Nguyen
20-05 2º stage Rach Gia - Vi Thanh 70 km
   Bilguunjargal Erdenebat
21-05 3º stage Vi Thanh - Bac Lieu 98 km
   Duy Nhan Tran Nguyen
22-05 4º stage - Soc Trang 48 km
   Van Binh Nguyen
23-05 5º stage Soc Trang - Vinh Long 109 km
   Tuan Kiet Tran
24-05 6º stage Vinh Long - Tra Vin 97 km
   Tuan Kiet Tran
25-05 7º stage Ben Tre - Kien Thuong 105 km
   Tuan Vu Nguyen
26-05 8º stage Kien Thuong - Hong Ngu 100 km
   Minh Viet Nguyen
27-05 9º stage 60 km
   Van Phuong Ngo
General Classification
   Bilguunjargal Erdenebat
2018
10-05 1º stage Phu Quoc 65 km
   Hoang Tai Phan
13-05 4º stage Ca Ma - Soc Trang 112 km
   Kieu Tan Dai Ha
14-05 5º stage Soc Trang 50,4 km
   Tuan Kiet Tran
15-05 6º stage Can Tho 33,6 km
   Hoang Tai Phan
16-05 7º stage Can Tho - Tra Vin 95 km
   Minh Thien Nguyen
17-05 8º stage Ben Tre - Kien Thuong 101 km
   Nhat Nam Nguyen
18-05 9º stage Kien Thuong - Hong Ngu 76 km
   Hoang Giang Nguyen
General Classification
   Nhat Nam Nguyen
2017
10-05 1º stage 36 km
   Van Cuong Quang
11-05 2º stage
   Van Cuong Quang
12-05 3º stage 120 km
   Minh Viet Nguyen
13-05 4º stage 137 km
   Dac Thoi Nguyen
14-05 5º stage 128 km
   Van Cuong Quang
15-05 6º stage 72 km
   Van Son Ha
16-05 7º stage 50,4 km
   Rotha Keo
17-05 8º stage 90 km
   Kieu Tan Dai Ha
18-05 9º stage 117 km
   Phyuth Yoeun
19-05 10º stage 56 km
   Rotha Keo
General Classification
   Van Cuong Quang
2016
10-05 1º stage Long Xuyen 38 km
   Minh Triet Pham
10-05 2º stage Tri Ton - Long Xuyen 58 km
   Minh Luan Nguyen
11-05 3º stage Cao Lang - Dong Thap 42 km
   Hoang Tai Phan
12-05 4º stage Cao Lang - Vinh Hung 113 km
   Pham Quoc Khang Nguyen
13-05 5º stage Kien Trung - Vinh Long 90 km
   Pham Quoc Khang Nguyen
14-05 6º stage Vinh Long - Can Tho 107 km
   Nam Cuc Nguyen
15-05 7º stage Can Tho - Bac Lieu 131 km
   Thanh Tung Huynh
16-05 8º stage Soc Trang - Soc Trang 48 km
   Nam Cuc Nguyen
17-05 9º stage Soc Trang - Vi Thanh 85 km
   Thanh Tam Ha
18-05 10º stage Rach Gia - Chau Doc 119 km
   Hoang Giang Nguyen
19-05 11º stage Tan Canh 56 km
   Công Hiếu Mai
19-05 12º stage 30 km
   X X
General Classification
   Thanh Tung Huynh
2015
10-05 1º stage Long Xuyen - Rach Gia 70 km
   Minh Triet Pham
11-05 2º stage Rach Gia - Ca Ma 130 km
   Nhat Truong Truong
12-05 3º stage Ca Ma - Soc Trang 121 km
   Duc Tien Tran
13-05 4º stage Soc Trang - Soc Trang 50 km
   Anh Khoa Nguyen
14-05 5º stage Soc Trang - Can Tho 79 km
   Truc Xinh Nguyen
15-05 6º stage Can Tho - Tra Vin 92 km
   Duy Nhan Tran Nguyen
16-05 7º stage Vinh Long - Kien Thuong 113 km
   X X
17-05 8º stage Kien Thuong - Hong Ngu 77 km
   Phuoc Tuan Do
18-05 9º stage Chau Doc - Long Xuyen 98 km
   Phuoc Tuan Do
General Classification
   Hoang Giang Nguyen